Zapisz koszyk

Zapisz koszyk, aby móc go w szybki sposób przekazywać swoim podopiecznym. Listę zapisanych koszyków znajdziesz w Zapisane koszyki. Nazwij koszyk w zależności od jego przeznaczenia np, Redukcja, Wydolność, Wzrost siły.

Korzystając z naszej strony zgadzasz się na używanie plików cookies, które są instalowane na urządzeniu, którego używasz do przeglądania stron www. Za pomocą plików cookies zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o plikach cookies, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w Polityce Prywatności Gym Planner.

ZASADY WSPÓŁPRACY W RAMACH GYM PLANNER

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Ilekroć w niniejszej Umowie użyte są następujące pojęcia pisane z dużej litery należy przez to rozumieć:

1) Gym Planner: platforma internetowa dostępna pod adresem domenowym www.gymplanner.com oraz powiązany z nią funkcjonalnie sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.gymplanner.com/, a gdy wynika to z treści postanowienia także osobno platforma internetowa lub sklep internetowy, których właścicielem jest DNM Global Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Mikołaja Reja 88/1A, 50-343 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000743157, posiadającą numer NIP 7010843465 oraz REGON 381045881.

2) Formularz Zgłoszeniowy: formularz dostępny za pośrednictwem Platformy, którego wypełnienie i przesłanie Gym Planner umożliwia  rejestrację na Platformie.

3) Umowa Współpracy: wiążącą użytkownika i Gym Planner umowę, o treści określonej niniejszymi zasadami współpracy oraz innymi dokumentami dostępnymi do odczytu i pobrania podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego i zaakceptowanymi przez użytkownika,

4) Zasady Współpracy: niniejszy dokument stanowiący część wiążącej strony Umowy Współpracy.

5) Strona trenera – strona założona dla trenera na platformie. Za pośrednictwem strony Trener sprzedaje plany treningowe. 

6) Abonament – miesięczna opłata za korzystanie z konta trenera, Strony www trenera i wszystkich funkcjonalności platformy. 

7) Link partnerski – służy rozbudowie struktury uczestników platformy internetowej, umożliwia rejestrację Trenerów i Podopiecznych. Trenerzy mogą zapraszać do struktury Podopiecznych na podstawie linka partnerskiego. Nowy Podopieczny jest rejestrowany pod osobą, która wygenerowała link partnerski. 

8) Klient – osoba, która utworzyła konto w sklepie internetowym Gym Planner (na podstawie Linka rekomendacyjnego albo Kodu rabatowego wygenerowanego przez administratora lub Trenera) ale nie jest zarejestrowanym użytkownikiem na platformie Gym Planner  (Podopieczny)

9) Podopieczny – utworzył konto na platformie na podstawie Linka partnerskiego, jest przypisany do konkretnego Trenera (który wygenerował link)

10) Prowizja z punktów – wynagrodzenie dla Trenera stanowiące 100% wartości punktowej zakupionego przez Podopiecznego produktu. Wartość punktowa produktu i wartość Prowizji dla trenera jest widoczna przy każdym produkcie. Saldo Prowizji wyświetla się w panelu trenera. W przypadku zakupu z Kodem rabatowym Prowizja trenera jest pomniejszana o wartość kodu rabatowego.

11) Kod rabatowy – kod uprawniający do zakupu w niższej cenie; służy promowaniu produktów, wskazaniu komu należy się Prowizja z punktów za dany zakup i (w przypadku rejestracji) wskazaniu pod kogo ma nastąpić rejestracja. W przypadku zakupu z Kodem rabatowym Prowizja trenera jest pomniejszana o wartość Kodu rabatowego.

12) Link rekomendacyjny – link do rekomendacji produktu lub koszyka produktów; służy promowaniu produktów (np. przepisywanie podopiecznym suplementów), wskazaniu komu należy się Prowizja z punktów za dany zakup i (w przypadku rejestracji) wskazaniu pod kogo ma być rejestracja.

2. Po wykupieniu Abonamentu na stronie www.gymplanner.com Trener otrzymuje link do Formularza Zgłoszeniowego. W ciągu 3 dni od momentu odesłania wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego otrzymuje link do swojej Strony www. Po pierwszym logowaniu  i rejestracji w sklepie  (konto w sklepie). Trener uzyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności platformy. Koszt założenia Strony wynosi 129 zł. Koszt miesięcznego Abonamentu za Stronę wynosi 129 zł. Okres trwania Abonamentu liczony jest od momentu otrzymania linku ze Stroną www trenera. Istnieje możliwość automatycznego przedłużania ważności konta (automatyczna płatność). W przypadku nieopłacenia Abonamentu, konto zostaje zawieszone.
Trener może przedłużać dostęp do konta w następujący sposób:
a) dokonanie opłaty za kolejny miesiąc w wysokości 129 zł,
b) opłacenie z góry abonamentu na kolejnego miesiące – pakiet na 3 miesiące lub pakiet na 12 miesięcy (w takim przypadku miesięczna cena abonamentu wynosi 109 zł),
c) aktywacja subskrypcji  – z karty płatniczej Trenera pobierana będzie co miesiąc (ostatniego dnia trwającego abonamentu) opłata w wysokości 109 zł i dostęp będzie przedłużany automatycznie na kolejne okresy rozliczeniowe. Trener może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W takim przypadku opłata za kolejny okres nie zostanie pobrana. W przypadku rezygnacji z subskrypcji w trakcie okresu rozliczeniowego, Trener zachowuje dostęp do konta do końca opłaconego okresu rozliczeniowego.

3. Wykupienie Abonamentu, wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dokonanie akceptacji niniejszego dokumentu oraz innych dokumentów wymienionych w Formularzu Zgłoszeniowym i dostępnych do odczytu i pobrania podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego oraz elektroniczne przesłanie Formularza Zgłoszeniowego do Gym Planner, stanowi zawarcie umowy wiążącej Gym Planner i użytkownika. Użytkownik zawiera Umowę Współpracy jako Trener. Podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego użytkownikowi w sposób jednoznaczny prezentowana jest informacja o zawieraniu Umowy Współpracy jako Trener.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy Współpracy jest określenie praw i obowiązków stron związanych z podjęciem współpracy w zakresie sprzedaży przez Trenera  diet pudełkowych, suplementów diety lub innych produktów oferowanych przez Gym Planner lub podmioty współpracujące z Gym Planner oraz świadczenia przez Trenera usług towarzyszących sprzedawanym dietom pudełkowym, suplementom diet i innym towarom.

2. Trener oświadcza i potwierdza, że zawiera Umowę Współpracy w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej i umowa ta pozostaje w bezpośrednim związku z tą działalnością. Trener oświadcza, że jest wykwalifikowanym instruktorem fitness, posiadającym specjalistyczną wiedzę z zakresu dietetyki i zajęć rozwoju fizycznego.

3. Gym Planner oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie fitness i zdrowego odżywiania, w oparciu o innowacyjny model biznesowy i z wykorzystaniem oznaczeń odróżniających, wzorów przemysłowych, baz klientów, wypracowanego know-how oraz innych przedmiotów chronionych na rzecz Gym Planner prawami własności intelektualnej lub licencjonowanymi przez Gym Planner.

4. Zawarcie Umowy Współpracy przez Trenera jest dobrowolne. Gym Planner nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie na skutek zawarcia niniejszej umowy zakazów konkurencji wiążących Trenera.

§ 3. OBOWIĄZKI

1. Do obowiązków Trenera należy merytoryczny nadzór nad postępem w realizacji diety/suplementacji/treningu przez Podopiecznych zarejestrowanych pod danym Trenerem.

2. Do obowiązków Trenerów należy powstrzymywanie się od podejmowania jakichkolwiek działań względem innych Trenerów zmierzających do utrudniania tym osobom uczestnictwa działania w ramach platformy i osiągania korzyści z tego tytułu.

3. Ponadto, do obowiązków Trenera należy podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy struktury platformy poprzez pozyskiwanie nowych Podopiecznych. W ramach realizacji tego obowiązku  Trener zobowiązuje się prowadzić rekrutację nowych Podopiecznych oraz przesyłać takim osobom Linki partnerskie umożliwiające ich samodzielną rejestrację na platformie.

4. Ze względu na osobiste umiejętności Trenera i zaufanie istniejące pomiędzy Gym Planner a Trenerem, Strony wyłączają możliwość powierzenia wykonywania poszczególnych czynności, do których wykonania zobowiązany jest Trener, podmiotom trzecim.

5. Gym Planner zobowiązuje się udostępniać Trenerowi materiały promocyjne i reklamowe dotyczące platformy internetowej Gym Planner oraz inne materiały niezbędne do realizacji niniejszej Umowy, jak również udzielać Trenerowi wskazówek i porad co do realizacji obowiązków Trenera. Udostępnienie materiałów może następować za pośrednictwem funkcjonalności platformy.

6. Trener zobowiązuje się nie udostępniać innym osobom danych służących do logowania na platformie. Naruszenie tego obowiązku może skutkować pełną odpowiedzialnością odszkodowawczą Trenera. 

§ 4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Trener przyjmuje do wiadomości, że baza klientów Gym Planner, do której Trener może mieć dostęp w związku z istniejącą między stronami współpracą stanowi bazę danych chronioną na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, zaś Gym Planner, który ponosi wyłączne ryzyko nakładu inwestycyjnego przy tworzeniu tej bazy, jako jej producent posiada wyłączne prawo pobierania z niej danych oraz ich wtórnego wykorzystania. Gym Planner udziela upoważnienia do korzystania z tej bazy danych podmiotom współpracującym z Gym Planner, w szczególności podmiotom oferującym diety pudełkowe w ramach platformy Gym Planner, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tej współpracy.

2. Wszelkie materiały, o których mowa w § 3 ust. 5 Zasad Współpracy, pozostają własnością Gym Planner, a ich udostępnienie Trenerowi  nie powoduje przejścia na Trenera jakichkolwiek praw do tych materiałów.

3. Gym Planner udziela niniejszym Trenerowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, obowiązującej do dnia wygaśnięcia Umowy Współpracy, bez prawa do udzielania sublicencji, licencji na korzystanie z przedmiotów praw własności intelektualnej, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy Współpracy.

4. Trener zobowiązuje się nie wykorzystywać, w okresie obowiązywania Umowy Współpracy i w nieograniczonym czasie po jej wygaśnięciu, przedmiotów praw własności intelektualnej, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, w celu prowadzenia w oparciu o nie lub z ich wykorzystaniem własnej działalności gospodarczej niezwiązanej ze współpracą z Gym Planner, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej względem Gym Planner.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Trener przyjmuje do wiadomości, że na skutek realizacji czynności, o których mowa w § 4 Zasad Współpracy, może on mieć dostęp do danych osobowych klientów Gym Planner.

2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest Gym Planner, które dba o bezpieczeństwo tych danych. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków prawem dozwolonych lub za uprzednią zgodą Klienta. Administrator Danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesem ich przetwarzania oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ograniczając dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umów łączących Gym Planner z Klientami.

3. Gym Planner niniejszym udziela Trenerowi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych klientów Gym Planner, wyłącznie w celu realizacji Umowy Współpracy i realizacji umów zawartych między klientami Gym Planner a Gym Planner. Szczegółowe zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik nr 3 do niniejszych zasad współpracy. Trener zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania wzmiankowanych zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych, których naruszenie może stanowić podstawę do rozwiązania współpracy przez Gym Planner ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 6. KLAUZULA POUFNOŚCI I ZAKAZ KONKURENCJI

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich otrzymanych od drugiej Strony (dalej jako: „Strona przekazująca informację”) informacji technicznych, finansowych, handlowych, prawnych, organizacyjnych, marketingowych oraz innych informacji mających dla Strony przekazującej informację znaczenie gospodarcze, bez względu na fakt, czy są one stwierdzone w formie pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku (dalej jako: „Informacje chronione”). Informacją chronioną jest również treść Umowy Współpracy oraz wszelkich dokumentów wytworzonych na jej podstawie lub w związku z jej realizacją, w tym treść wszystkich załączników do Umowy Współpracy.

2. Obowiązek przewidziany w ust. 1 dotyczy w równym stopniu Informacji chronionych odnoszących się do strony, jak i do jej Klientów, Kontrahentów, Kooperantów.

3. Strony zgodnie postanawiają, że w okresie obowiązywania Umowy Współpracy jak i w nieograniczonym czasie po jej wygaśnięciu Informacje chronione będą nosiły znamiona poufności aż do chwili uzyskania zgody na ich ujawnienie wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, przez stronę ujawniającą informację, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Nie stanowi naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 1 ujawnienie Informacji chronionych w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia właściwego organu lub ujawnienie Informacji chronionych pracownikom, doradcom, podwykonawcom stron, uczestniczącym w realizacji Umowy Współpracy, jeżeli ujawnienie Informacji chronionych tym osobom jest niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy Współpracy. Każda ze stron zobowiązuje się zobowiązać podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim, do przestrzegania poufności Informacji chronionych. 

5. Informacje chronione objęte są klauzulą poufności bez względu na źródło ich pozyskania.

6. Strony postanawiają, że poprzez wprowadzenie do Umowy Współpracy niniejszej klauzuli, spełniony został warunek podjęcia odpowiednich kroków celem zapewnienia zachowania poufności informacji, określony w art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. Strony ujawniają Informacje chronione wyłącznie w związku z realizacją Umowy Współpracy. Żadna ze stron nie użyje uzyskanych Informacji chronionych w żadnym innym celu, a w szczególności w celu prowadzenia w oparciu o nie własnej działalności gospodarczej nie związanej ze współpracą ze stroną ujawniającą informację.

8. Trener zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy Współpracy, nie będzie prowadził (osobiście lub za pośrednictwem podmiotów, w które będzie zaangażowany osobiście lub kapitałowo), za pośrednictwem systemów sprzedażowych konkurencyjnych względem Gym Planner, sprzedaży towarów lub usług tożsamych z tymi oferowanymi w ramach Gym Planner (dalej jako: „działalność konkurencyjna”).

9. Gym Planner zachowuje prawo zwolnienia, w każdym czasie, Trenera z zakazu konkurencji, o którym mowa w ust. 8.

§ 7. WYNAGRODZENIE TRENERA

Wynagrodzenie Trenera z tytułu rejestracji na platformie i pośredniczenia w sprzedaży diet pokarmowych, suplementów diety oraz innych towarów i usług oferowanych przez Gym Planner uregulowane jest odrębnym dokumentem („Warunki Wynagradzania w ramach Gym Planner”) stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszych zasad współpracy i stanowiącym ich integralną część.

§ 8. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY WSPÓŁPRACY

1. Umowa Współpracy zawierana zostaje na czas nieoznaczony. Umowa wchodzi w życie po spełnieniu warunków wymienionych w § 1 ust. 3. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę Współpracy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, pod rygorem nieważności. W przypadku nieopłacenia Abonamentu, konto Trenera zostaje zawieszone, a po upływie okresu 6 miesięcy całkowicie usunięte. 

3. Trener może wypowiedzieć Umowę Współpracy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki Gym Planner w zapłacie wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy Współpracy za co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem uprzedniego wezwania Gym Planner do uregulowania zaległego wynagrodzenia z wyznaczonym dodatkowym 7-dniowym terminem płatności.

4. Gym Planner może wypowiedzieć Umowę Współpracy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

1) w przypadku komercyjnego wykorzystywania przez Trenera praw własności intelektualnej, o których mowa w § 5 ust. 1-2 Zasad Współpracy, w celu niezwiązanym z realizacją Umowy Współpracy, w szczególności w przypadku stwierdzenia prowadzenia przez Trenera w oparciu o te prawa bądź z ich wykorzystaniem działalności gospodarczej lub zawodowej niezwiązanej ze współpracą stron,

2) w przypadku naruszenia przez Trenera obowiązków określonych w § 7 Zasad Współpracy, w szczególności, choć nie wyłącznie, w przypadku podjęcia przez Trenera działalności konkurencyjnej,

3) w przypadku negatywnej weryfikacji kwalifikacji trenerskich Trenera, stosownie do postanowień Załącznika Nr 1 „Opis platformy internetowej Gym Planner”.

5. Po wygaśnięciu/wypowiedzeniu Umowy Współpracy, Trener zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Gym Planner wszelkich materiałów i rzeczy udostępnionych przez Gym Planner Trenerowi w celu prowadzenia z ich wykorzystaniem działalności Trenera będącej realizacją Umowy Współpracy. 

§ 10. OSOBY DO KONTAKTU

1. Osobą kompetentną do kontaktu ze strony Gym Planner w sprawach dotyczących realizacji Umowy Współpracy jest Magdalena Piotrowska (adres mailowy: office@gymplanner.com).

2. Gym Planner zachowuje prawo zmiany wskazanej w ust. 1 osoby do kontaktu i zobowiązuje się o dokonaniu takiej zmiany zawiadomić skutecznie Trenera w terminie dwóch dni od dokonania zmiany, wskazując równocześnie nową osobę do kontaktu. Zmiana, o której mowa, nie wymaga zachowania formy pisemnej i nie stanowi zmiany Umowy Współpracy.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Zmiana Umowy Współpracy wymaga zachowania formy pisemnej albo formy elektronicznej pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z Umowy Współpracy.

2. W zakresie nieuregulowanym Umową Współpracy zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub jakiekolwiek akty prawne, które zastąpią te ustawy.

3. W razie uznania któregokolwiek postanowienia Umowy Współpracy za nieważne lub bezskuteczne, Umowa Współpracy pozostaje w mocy w pozostałym zakresie. strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia postanowieniem, które najlepiej odzwierciedlać będzie zgodną wolę stron i ich słuszne interesy.

4. Spory mogące wynikać z realizacji Umowy Współpracy, bądź interpretacji jej postanowień, należeć będą do wyłącznej właściwości sądu miejscowo właściwego dla Gym Planner. 

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PLATFORMY INTERNETOWEJ GYM PLANNER

1. Na platformie Gym Planner rejestrują się:

1) Trenerzy: osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, mające zawartą z Gym Planner umowę współpracy określającą prawa i obowiązki Trenera w ramach platformy internetowej Gym Planner i które mogą odpowiadać za merytoryczny nadzór nad postępem w realizacji Diety przez Podopiecznych, oraz zaangażowane w promocję i sprzedaż suplementów diety i innych towarów i usług oferowanych w sklepie internetowym,

2) Podopieczni: osoby fizyczne bezpośrednio podporządkowane Trenerowi, które nabywają diety, suplementy diety oraz inne towary i usługi,

2. Poza strukturą platformy Gym Planner mogą znajdować się osoby dokonujące zakupu w Sklepie Internetowym Gym Planner, ale nie zarejestrowane na platformie.

3. Gym Planner dbając o wysoki poziom jakości usług świadczonych przez Trenerów, zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji trenerskich Trenerów. Weryfikacja może nastąpić przed rejestracją na platformie, jak i w trakcie współpracy. Weryfikacja dokonywana będzie według kryteriów odrębnie ustalonych przez Gym Planner i podanych do wiadomości Trenerów, a w przypadku obowiązywania powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, również według tych przepisów. Podstawą do negatywnej weryfikacji  Trenera są także uzasadnione zgłoszenia Podopiecznych co do poważnego lub powtarzającego się naruszenia przez Trenera obowiązków Trenera.

4. Przedmiotem sprzedaży w ramach platformy Gym Planner są diety pudełkowe dostosowane do indywidualnych potrzeb nabywcy lub założonych przez niego celów treningowych, suplementy diety oraz inne towary lub usługi świadczone przez Gym Planner lub podmioty z nim współpracujące na zasadach określonych w regulaminach sprzedaży stosowanych przez poszczególnych sprzedawców.

5. W ramach zakupu diety pudełkowej (dalej: „Dieta”) Podopieczny  otrzymuje Dietę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, której warunki świadczenia (takie jak: liczba posiłków składających się na Dietę, okres trwania Diety, dzień rozpoczęcia realizacji Diety, częstotliwość i godziny dostaw Diety, sposób nadzoru nad realizacją Diety) określone są w opisach poszczególnych oferowanych Diet.

6. Gym Planner pośredniczy w sprzedaży diet oferowanych  przez podmioty współpracujące z Gym Planner.

7. Podopieczny/Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Gym Planner opłaty z tytułu nabycia Diety w dniu złożenia zamówienia na Dietę, wykorzystując w tym celu funkcjonalności płatności udostępnione przez Gym Planner. W przypadku Diet oferowanych przez podmioty współpracujące z Gym Planner, Gym Planner jest jedynie pośrednikiem w płatności realizowanej przez Podopiecznego/Klienta na rzecz tego podmiotu.

8. Dostawa posiłków składających się na Dietę przeznaczonych do spożycia w dniu dostawy jest realizowana na warunkach określonych w opisie Diety dostępnym w Sklepie Internetowym Gym Planner. Za dostawę posiłków składających się na Dietę odpowiedzialność ponosi podmiot współpracujący z Gym Planner, którego Dieta została zakupiona przez Podopiecznego/Klienta.

9. Świadczenie i dostawa suplementów diety oraz innych towarów i usług oferowanych przez Gym Planner lub podmioty współpracujące z Gym Planner odbywa się zgodnie regulaminami sprzedaży stosowanymi przez poszczególnych sprzedawców.

10. Jeżeli realizacja przez Gym Planner lub podmioty z nim współpracujące świadczeń określonych w pkt. 13 lub towarów i usług określonych w pkt. 17 zostanie zakłócona lub uniemożliwiona z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź, pandemia i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron umowy, Gym Planner lub podmioty współpracujące z Gym Planner nie ponoszą w takim przypadku odpowiedzialności za brak realizacji świadczeń.

11. Nabywanie Diet, suplementów diety, towarów i usług w ramach platformy następuje za pośrednictwem Sklepu Internetowego Gym Planner.

12. Za pośrednictwem platformy Podopieczny uzyskuje dostęp do informacji o swojej diecie, stosowanych suplementach, planach treningowych i porad Trenera. Korzystanie z platformy umożliwia monitorowanie przez Trenerów realizacji przez Podopiecznych przypisanych im Diet.

13. Gym Planner zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany struktury platformy w celu jej dostosowania do produktów lub towarów oferowanych przez Gym Planner. Zmiana struktury nie wpływa na prawa Trenerów do wynagrodzenia za produkty lub usługi sprzedane za pośrednictwem Gym Pannera do dnia wejścia w życie zmiany jej struktury.

14. Struktura platformy Gym Planner tworzona jest poprzez dodawanie przez Trenerów, za pośrednictwem Linków partnerskich Gym Planner, nowych Podopiecznych.

15. Przy tworzeniu struktury Gym Planner obowiązują następujące zasady:

1) rejestracja Trenera odbywa się za pomocą linku do Formularza Zgłoszeniowego otrzymanego przez Trenera bezpośrednio od Gym Planner po wykupieniu przez Trenera Abonamentu,

2) rejestracja Podopiecznego  może odbyć się wyłącznie za pośrednictwem Linku partnerskiego otrzymanego bezpośrednio od Gym Planner albo Trenera.

16. Podopieczny  nabywający produkty/usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego, uprawniony jest do zmiany przypisanego do niego Trenera na innego Trenera po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci Gym Planner i wyrażeniu na to zgody przez Gym Planner. Taka zmiana Trenera wiąże się z przejściem na nowego Trenera wszelkich praw z tytułu wynagrodzenia za zakup.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WARUNKI WYNAGRADZANIA W RAMACH GYM PLANNER

1. Niniejszy dokument określa korzyści majątkowe przysługujące Trenerom z tytułu rejestracji na platformie Gym Planner oraz pośredniczenia w sprzedaży diet pudełkowych, suplementów diety oraz innych towarów i usług oferowanych w ramach sklepu internetowego Gym Planner.

2. Jeżeli nic innego nie wynika z niniejszego dokumentu, pojęcia pisane w niniejszym dokumencie z dużej litery posiadają znaczenie nadane im w dokumentach „Zasady Współpracy w ramach Gym Planner”, oraz „Regulamin platformy internetowej Gym Planner”, które łącznie z niniejszymi Warunkami Wynagradzania tworzą Umowę Współpracy.

3. Podstawą dla obliczenia wynagrodzenia przysługującego Trenerowi jest wartość punktowa przypisana do danego produktu lub usługi dostępnych w Sklepie Internetowym Gym Planner (dalej łącznie: „Wartość Punktowa Produktu”), które to produkty lub usługi zostały zakupione przez Podopiecznego. Wartość Punktowa Produktu jest ustalana jednostronnie przez Gym Planner i prezentowana jest Trenerom za pośrednictwem platformy Gym Planner.

4. Ilekroć w niniejszych Warunkach Wynagradzania mowa jest o Prowizji lub wynagrodzeniu prowizyjnym, należy przez to rozumieć wynagrodzenie odpowiadające 100% Wartość Punktowej przyporządkowanej produktowi lub usłudze zakupionym przez Podopiecznego/Klienta – które zgodnie z niniejszymi Warunkami Wynagradzania należne jest Trenerowi. Zgromadzone przez Trenera punkty są wymieniane, na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, na kwoty pieniężne. Wartość Punktowa stanowiąca wartość Prowizji dla trenera jest widoczna na karcie każdego produktu. Saldo Prowizji wyświetla się w panelu trenera. 

5. W przypadku gdy zakup diety pudełkowej, suplementów diety albo innych towarów lub usług dokonywany jest przez Podopiecznego  zastosowanie znajdują następujące zasady wynagradzania:

w przypadku, gdy Podopieczny bezpośrednio podporządkowany w strukturze Gym Planner Trenerowi dokona zakupu towarów lub usług, temu Trenerowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 100% wartości Punktowej Produktu widocznej na karcie produktu, przy uwzględnieniu przelicznika wymiany punktów na kwoty pieniężne, o którym mowa w pkt. 10 poniżej.

6. W przypadku gdy zakup diety pudełkowej, suplementów diety albo innych towarów lub usług dokonywany jest przez Trenera zastosowanie znajdują następujące zasady:

zakup własny: Trener dokonujący zakupu towarów lub usług otrzymuje rabat na zakup tych towarów lub usług o wartości odpowiadającej 100 % Wartości Punktowej Produktu widocznej na karcie produktu, przy uwzględnieniu przelicznika wymiany punktów na kwoty pieniężne, o którym mowa w pkt. 10 poniżej.

7. Trenerzy są uprawnieni do generowania dla Podopiecznych Linków do rekomendacji produktu/koszyka produktów.

7.1 Za zakup Podopiecznego z użyciem Linka rekomendacyjnego naliczana jest Prowizja w wysokości 100 % Wartości Punktowej Produktu widocznej na karcie produktu.

7.2 Prowizję otrzymuje Trener, który wygenerował Link rekomendacyjny. 

7.3 Zakup z użyciem linka nie wpływa na cenę dla Podopiecznego.

8. Trenerzy są uprawnieni do udzielania Podopiecznym rabatów na zakup towarów lub usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Trener może udzielić następujących Kodów rabatowych:

a) Kod rabatowy wynoszący 5 % wartości produktu lub usługi oferowanej w Sklepie Internetowym,

b) Kod rabatowy wynoszący 10 % wartości produktu lub usługi oferowanej w Sklepie Internetowym. 

Rabat jest liczony od ceny Podopiecznego.

8.1. Za zakup Podopiecznego z użyciem Kodu rabatowego Trenerowi przysługuje Prowizja z punktów pomniejszona o wartość Kodu rabatowego. Jeśli wartość kodu przekracza wartość punktową, Prowizja nie nalicza się.

8.2      Prowizję za zakup z użyciem Kodu rabatowego otrzymuje zawsze właściciel Kodu (nawet gdy Podopieczny jest bezpośrednio podporządkowany w strukturze innemu Trenerowi; ta Prowizja jest jednorazowa, nie zmienia struktury na stałe)

9 . Wysokość wynagrodzenia należnego Trenerowi obliczana jest według zasad określonych powyżej za pośrednictwem systemu rozliczeniowego administrowanego przez Gym Planner.

10. Warunkiem powstania roszczenia Trenera o wypłatę wynagrodzenia jest dokonanie przez kupującego zapłaty w pełnej wysokości za zakupione diety, suplementy diety, towary lub usługi, który to zakup stanowił podstawę naliczenia wynagrodzenia.

11. W wyniku rozliczeń, o których mowa powyżej, Trenerzy gromadzą punkty, które są przeliczane na kwoty pieniężne. Ustalony zostaje następujący przelicznik punktów na kwoty pieniężne należne Trenerom: 1 (jeden) punkt odpowiada 1 (jednemu) złotemu.

12. Naliczenie punktów następuje po upływie 14 dni od dnia dokonania zakupu stanowiącego podstawę naliczenia punktów. Jeżeli w tym okresie, kupujący odstąpi od dokonanego zakupu towaru lub usługi, wynagrodzenie prowizyjne od tego zakupu nie zostanie naliczone Trenerowi.

13. Trener może wnieść na piśmie umotywowane zastrzeżenia dotyczące wysokości należnego mu wynagrodzenia, zaś Gym Planner zobowiązuje się rozpatrzyć te zastrzeżenia w terminie 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania, w szczególności poprzez przedstawienie Trenerowi kalkulacji wynagrodzenia sporządzonej w oparciu o system rozliczeniowy, o którym mowa powyżej.

14. Formy rozliczeń z trenerami

14.1  Trenerzy prowadzący działalność gospodarczą wybierają jako formę rozliczeń DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego środki z Prowizji za zakupy dokonane przez Podopiecznych są przesyłane do wirtualnego portfela.

a) Trener z działalnością może zlecić przelanie środków z wirtualnego portfela na swoje konto bankowe (zakładka „Zleć wypłatę”). Trener wystawia Gym Planner fakturę na kwotę dokonanego przez Gym Planner przelewu.

b) Trener z działalnością może też opłacać własne zakupy w sklepie Gym Planner środkami zgromadzonymi w wirtualnym portfelu (pojawi się opcja „Zrabatuj swój zakup środkami z wirtualnego portfela”). Rabatowanie zakupu środkami z portfela jest możliwe do 90% kwoty zakupu.

14.2 Trenerzy będący osobami fizycznymi wybierają opcję PŁATNOŚĆ PUNKTAMI 

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego środki z Prowizji za zakupy dokonane przez Podopiecznych są przesyłane do wirtualnego portfela. Trenerzy, którzy nie mają działalności gospodarczej mogą płacić za własne zakupy w sklepie Gym Planner środkami zgromadzonymi w wirtualnym portfelu (pojawi się opcja „Zrabatuj swój zakup środkami z wirtualnego portfela”). Rabatowanie zakupu środkami z portfela jest możliwe do 90% kwoty zakupu. Osoby fizyczne, mogą przeznaczać Prowizję tylko na zakupy własne, nie mogą wypłacać zgromadzonych środków na swój rachunek bankowy. 

15. Za pośrednictwem swojej Strony www Trener sprzedaje plany treningowe. Wartość sprzedanych pakietów planów treningowych będzie doliczana do salda za sprzedane suplementy diety widocznego w panelu trenera. Za pakiety sprzedane za pośrednictwem strony Perfect Fit Club pobierze Prowizję w wysokości 6,4% zakupu dokonanego przez klienta, ale nie mniej niż 0,3 zł. Pozostała  kwota zostanie przelana na konto trenera a trener wystawi PFC fakturę VAT.

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZASADY POWIERZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument obowiązuje pomiędzy:

DNM Global Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Mikołaja Reja 88/1A, 50-343 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000743157, posiadającą numer NIP 7010843465 oraz REGON 381045881, zwaną dalej Administratorem

Użytkownikiem platformy dostępnej pod adresem: www.gymplanner.com, funkcjonującym jako Trener, zwanym dalej Przetwarzającym. Administrator oraz Przetwarzający zwani będą dalej łącznie stronami, a każdy z osobna stroną.

§ 1. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem.

§ 2. PRZETWARZANIE DANYCH

1. Strony oświadczają, że podjęły współpracę, przedmiotem której jest przekazywanie przez Przetwarzającego rekomendacji dla użytkowników platformy internetowej www.gymplanner.com (dalej jako Podopieczni), dotyczących ich zachowań zdrowotnych, a także rekomendowanie przez Przetwarzającego diet pudełkowych, suplementów diety lub innych produktów oferowanych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem (dalej jako Współpraca).

2. Administrator w trakcie trwania Współpracy oraz w celu jej wykonania będzie przekazywał Przetwarzającemu dane osobowe Podopiecznych, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, data urodzenia, adres, wzrost, waga, pomiary sylwetki, dane dotyczące zdrowia (w szczególności podane w wypełnionej ankiecie żywieniowej i ankiecie zdrowotnej), zdjęcie.

3. Strony oświadczają, że Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe przekazane mu przez Administratora wyłącznie w celu realizacji Współpracy i wyłącznie na polecenie Administratora. Przetwarzanie danych osobowych przez Przetwarzającego jest jednak niezbędne do Współpracy.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego nie dłużej niż do zaprzestania Współpracy, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Przetwarzającego – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających ze Współpracy.

5. Strony ustalają niniejszym, że Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe przekazane mu przez Administratora na następujących zasadach:

1) Przetwarzający zapewni, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy;

2) Przetwarzający będzie podejmował wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia;

3) Przetwarzający będzie przestrzegał warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 Rozporządzenia;

4) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Przetwarzający w miarę możliwości będzie pomagał Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia;

5) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, Przetwarzający będzie pomagał Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36;

6) po zakończeniu okresu, w którym dane osobowe przekazane przez Administratora będą przetwarzane, wskazanego w ust. 4 powyżej, Przetwarzający usunie lub zwróci Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;

7) Przetwarzający zobowiązuje się do udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Przetwarzającego zasad przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszym Dokumencie oraz Rozporządzeniu. Przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji o których mowa w zdaniu poprzednim, może mieć miejsce wyłącznie w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych przekazanych przez Administratora i winno zostać poprzedzone przekazaniem stosownego zawiadomienia na co najmniej 14 dni przed planowanym audytem (inspekcją);

8) w związku ze zobowiązaniem wskazanym w pkt 7 powyżej, Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Administratora o tym, że jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

6. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikającej z przetwarzania, Przetwarzający wdroży – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi Rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

7. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Administrator będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostaną – na mocy odrębnej umowy – te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszym Dokumencie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom Rozporządzenia. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

8. Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe, o których mowa w niniejszym Dokumencie, na terytorium Unii Europejskiej.

§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych (tj. naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych), Przetwarzający podejmie uzasadnione i odpowiednie działania, w szczególności poinformuje o tym Administratora bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości nie później niż w terminie 48 godzin od chwili ich wykrycia.

2. Informacje przekazane przez Przetwarzającego winny być kompletne, dokładne i poprawne. Przetwarzający zobowiązuje się nadto do współdziałania z Administratorem w zakresie, jaki okaże się konieczny celem dokonania odpowiedniej oceny stopnia naruszenia ochrony danych osobowych. Administrator samodzielnie podejmie decyzję o ewentualnym zgłoszeniu naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zgodnie z art. 33 Rozporządzenia oraz zawiadomieniu osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 Rozporządzenia.

§ 4. OKRES TRWANIA ZOBOWIĄZAŃ

Zasady opisane w niniejszym Dokumencie obowiązują przez okres trwania Współpracy i przestają obowiązywać w dniu wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia celu powierzenia przetwarzania danych osobowych określonego w § 2 ust. 3.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Dokumentem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego jak również przepisów Rozporządzenia.