DARMOWA DOSTAWA NA WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA OD 250 ZŁ! 🚚 DOSTAWA W 48H! ⏰ DARMOWE PRÓBKI ZA ZAKUPY POWYŻEJ 100 ZŁ! 🎁
Zwiń

Nie masz jeszcze konta?

  • Dostęp do historii zamówień
  • Możliwość śledzenia statusu zamówienia
  • Schowek na produkty

Twój koszyk Wyczyść koszyk

Zapisz koszyk

Zapisz koszyk, aby móc go w szybki sposób przekazywać swoim podopiecznym. Listę zapisanych koszyków znajdziesz w Zapisane koszyki. Nazwij koszyk w zależności od jego przeznaczenia np, Redukcja, Wydolność, Wzrost siły.

Korzystając z naszej strony zgadzasz się na używanie plików cookies, które są instalowane na urządzeniu, którego używasz do przeglądania stron www. Za pomocą plików cookies zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o plikach cookies, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w Polityce Prywatności Gym Planner.

REGULAMIN SPRZEDAŻY

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sprzedawcą jest Gym Planner, którego właścicielem jest DNM Global Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Mikołaja Reja 88/1A, 50-343 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000743157, posiadającą numer NIP 7010843465 oraz REGON 381045881, posługująca się kontaktowym adresem mailowym: biuro@gymplanner.com.

2. Przez zwroty użyte w niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery należy rozumieć:

1) Gym Planner: podmiot, o którym mowa w pkt. 1 Regulaminu, sprzedający na rzecz Użytkownika towary lub usługi,

2) Regulamin: niniejszy Regulamin oraz wszelkie dokumenty stanowiące jego integralną część, regulujący zasady dokonywania zakupów od Gym Planner za pośrednictwem Sklepu Internetowego, .

3) Klient: osoba nabywająca towary lub usługi od Gym Planner,

4) Sklep Internetowy: serwis internetowy umożliwiający dokonywanie zakupu towarów i usług związanych między innymi ze zdrowym stylem życia oferowanych przez Gym Planner lub inne podmioty, dostępny pod adresem domenowym: https://sklep.gymplanner.com oraz infrastruktura informatyczna obsługująca Sklep Internetowy,

5) Klub Gym Planner lub Klub: organizowana przez Gym Planner struktura osobowa służąca promocji i sprzedaży diet pokarmowych, suplementów diety lub innych towarów lub usług oraz świadczeniu usług związanych z tymi dietami, suplementami, towarami lub usługami. Klient może być członkiem Klubu, ale nie jest to warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Uczestnictwo w Klubie regulowane jest odrębnym regulaminem. Niektóre towary i usługi dostępne w Sklepie Internetowym mogą być skierowane wyłącznie do członków Klubu,

6) Portal Gym Planner: portal społecznościowy dostępny dla członków Klubu Gym Planner i niezbędny do prawidłowego korzystania z niektórych usług oferowanych przez Gym Planner w Sklepie Internetowym skierowanych do członków Klubu. Korzystanie z Portalu reguluje odrębny regulamin.

ROZDZIAŁ II. ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG GYM PLANNER

3. Regulamin określa zasady składania zamówień na towary lub usługi Gym Planner oferowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dostarczania zamówionych towarów Klientowi lub realizacji usług, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów lub ceny zakupu usług, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

4. Klient może składać zamówienia na towary lub usługi Gym Planner po uprzednim utworzeniu Konta w Sklepie Internetowym, bądź bez utworzenia takiego Konta.

5. Informacje o towarach i usługach dostępnych w asortymencie Gym Planner stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Gym Planner zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów i usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. Gym Planner zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Gym Planner nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Klient winien zgłaszać Gym Planner pocztą elektroniczną na adres biuro@gymplanner.com lub na piśmie na adres Gym Planner: ul. Mikołaja Reja 88/1A, 50-343 Wrocław. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez Klienta.

7. Gym Planner nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń.

8. Niezbędnym dla nabywania towarów i usług Gym Planner za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

9. Klient może zostać pozbawiony możliwości nabywania towarów i usług Gym Planner, w tym jego Konto w Sklepie Internetowym może zostać na trwałe usunięte, w przypadku dopuszczenia się przez Klienta działań mogących, choćby potencjalnie, utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego.

ROZDZIAŁ III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

10. W celu złożenia zamówienia należy:

1) wybrać towar lub usługę będące przedmiotem zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Do Koszyka” lub innego równoważnego,

2) o ile opcja taka jest dostępna, wybrać sposób dostawy towaru,

3) wpisać lub potwierdzić dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma nastąpić dostawa towaru lub w którym mają być realizowane usługi,

4) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie” albo „Kupuję i płacę” albo inny równoważny.

11. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia lub przypisany do Konta Klienta w Sklepie Internetowym, wysłane zostanie przez Gym Planner potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.

12. Klient realizuje płatność za zamówienie bezpośrednio po złożeniu zamówienia oraz otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w formie elektronicznej, za pośrednictwem funkcjonalności płatności elektronicznych udostępnionych przez Gym Planner.

13. W przypadku wystąpienia braku zamówionego towaru lub usługi albo gdy zamówiony towar lub usługa są chwilowo niedostępne, Gym Planner poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę towaru lub usługi na podobne o zbliżonych właściwościach i cenie), zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący towar lub usługę.

ROZDZIAŁ IV. TOWARY I USŁUGI

PODROZDZIAŁ IV.1. STANDARDOWE TOWARY I USŁUGI

14. Przedmiotem sprzedaży Gym Planner realizowanej za pośrednictwem Portalu Gym Planner są towary i usługi, w szczególności Diety (posiłki składające się na dietę) oraz Suplementy Diety. Do sprzedaży Diet zastosowanie znajdują postanowienia podrozdziału IV.2., zaś do sprzedaży innych towarów i usług zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego podrozdziału.

15. Dostawa towarów jest realizowana na terenie Polski, a gdy wynika to z zamieszczonego w Sklepie Internetowym zaproszenia do zawarcia umowy także poza terytorium Polski.

16. Koszty dostawy określone są w Sklepie Internetowym w opisie produktu lub usługi lub są w inny sposób prezentowane jednoznacznie i czytelnie podczas składania przez Klienta zamówienia. Możliwe jest stosowanie kodów rabatowych wprowadzanych w trakcie procesu sprzedażowego, a udostępnionych Klientom przez Gym Planner lub inne uprawnione podmioty.

17. Towar dostarczany jest pod adres Klienta wskazany przy składaniu zamówienia. Klient może żądać od Gym Planner dostarczenia przesyłki pod inny adres, tylko po uprzednim tego uzgodnieniu.

18. Dostawcą nabywanych przez Klienta Towarów jest podmiot zewnętrzny. Gym Planner nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki, ani sposób jej dostarczenia, zaś zobowiązuje się jedynie przyjmować uwagi Klientów co do sposobu dostarczenia przesyłki i w miarę możliwości przekazywać je podmiotowi realizującemu dostawę.

19. Gym Planner zobowiązany jest do przygotowania towaru do wysyłki oraz przekazania go podmiotowi realizującemu dostawę w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i otrzymania płatności.

20. Gym Planner nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

21. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje potwierdzenie zakupu.

22. Gym Planner zobowiązane jest do dostarczenia towarów bez wad. Gym Planner ponosi odpowiedzialność za wady towarów zgodnie z regulacją tej odpowiedzialności zawartą w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561–5563 KC (lub przepisami, które zastąpią tę regulację).

23. W przypadku sprzedaży usług, sposób realizacji usługi oraz termin jej realizacji będą zgodne ze wskazanymi w zamieszczonym w Sklepie Internetowym zaproszeniu do zawarcia umowy. Postanowienia 15-21 stosuje się odpowiednio.

24. Klient przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na określone usługi, z uwagi na ich charakter, może powodować konieczność zaakceptowania przed złożeniem zamówienia szczegółowych zasad realizacji usługi.

PODROZDZIAŁ IV.2. SPRZEDAŻ DIET

25. Przedmiotem sprzedaży przez Gym Planner realizowanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są między innymi diety pokarmowe (Diety).

26. Diety oferowane w dwóch wariantach:

1) oferta skierowana do Klientów będących członkami Klubu oraz Klientów niebędących członkami Klubu, w ramach której na Dietę składają się następujące świadczenia:

a. określona przy składaniu zamówienia liczba posiłków dziennie przygotowanych zgodnie z Dietą wybraną przez Klienta dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb bądź dostosowaną do celów założonych przez Klienta,

b. codzienna dostawa kompletu posiłków przeznaczonych do spożycia w dniu dostawy, z zastrzeżeniem, że dostawa posiłków przeznaczonych na sobotę i niedzielę odbywać się będzie w piątek, zaś w przypadku innych dni ustawowo wolnych od pracy, w dzień poprzedzający ten dzień wolny.

2) oferta skierowana do Klientów będących członkami Klubu:

a. określona przy składaniu zamówienia liczba posiłków dziennie przygotowanych zgodnie z Dietą wybraną przez Klienta dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb bądź dostosowaną do celów założonych przez Klienta,

b. codzienna dostawa kompletu posiłków przeznaczonych do spożycia w dniu dostawy, z zastrzeżeniem, że dostawa posiłków przeznaczonych na sobotę i niedzielę odbywać się będzie w piątek, zaś w przypadku innych dni ustawowo wolnych od pracy, w dzień poprzedzający ten dzień wolny,

c. bieżący nadzór nad realizacją Diety sprawowany przez trenera będącego członkiem Klubu Gym Planner i świadczącego usługi na rzecz Klientów, w tym otrzymywanie wskazówek co do realizacji Diety oraz aktywności fizycznych towarzyszących Diecie oraz stała kontrola parametrów organizmu Klienta (Klient, w uzasadnionych przypadkach, posiada prawo zmiany przypisanego do niego trenera na innego trenera, a chęć dokonania takiej zmiany zobowiązany jest zgłosić Gym Planner),

d. możliwość aktywnego korzystania z Portalu.

27. Przez nabycie Diety Gym Planner zobowiązuje się realizować na rzecz Klienta (bezpośrednio lub za pośrednictwem trenerów będących członkami Klubu Gym Planner), w zamian za wynagrodzenie, świadczenia określone w pkt. 26 powyżej (w zależności od tego, który wariant Diety został zakupiony) przez okres 24 dni albo inny okres oferowany przez Gym Planner i wybrany przez Klienta.

28. Rozpoczęcie realizacji świadczeń Gym Planner wskazanych w pkt. 26 następuje po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z pkt. 11 Regulaminu (tj. po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji) albo – w przypadku zgłoszenia w tym zakresie przez Klienta wyraźnego żądania z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Internetowego – bezpośrednio po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż 2 dzień od dnia złożenia zamówienia na Dietę oraz w każdym przypadku nie wcześniejszym niż dzień zaksięgowania na rachunku Gym Planner opłaty z tytułu nabycia Diety.

29. Dostawa posiłków składających się na Dietę przeznaczonych do spożycia w dniu dostawy jest realizowana na następujących warunkach:

1) Klient wskazuje adres pod który mają być dostarczane posiłki, znajdujący się na terytorium Polski,

2) Klient uprawniony jest do zmiany adresu pod który posiłki mają być dostarczane. Zmiana adresu dostawy jest wiążąca dla Gym Planner począwszy od 2 dnia roboczego po dniu poinformowania o zmianie. Przed upływem tego terminu dostawa posiłków na poprzednio wskazany przez Klienta adres uznawana jest za należyte spełnienie świadczenia przez Gym Planner,

3) dostawa posiłków realizowana będzie codziennie, z zastrzeżeniem, że dostawa posiłków przeznaczonych na sobotę i niedzielę odbywać się będzie w piątek, zaś w przypadku innych dni ustawowo wolnych od pracy, w dzień poprzedzający ten dzień wolny,

4) dostawa posiłków realizowana będzie w godzinach ustalonych jako godziny dostawy dla poszczególnych miast lub innych jednostek terytorialnych, które to godziny podane są na stronach internetowych Gym Planner w opisie zamawianej Diety lub w inny sposób,

5) do odbioru posiłków uprawniony jest Klient osobiście lub osoba przez niego wskazana,

6) w przypadku braku możliwości doręczenia posiłków z powodu nieobecności Klienta lub osoby przez niego wskazanej pod adresem doręczenia, Gym Planner nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie posiłków oraz nie jest zobowiązany do zwrotu części opłaty za niedostarczone posiłki. W takim przypadku, Klient nie nabywa prawa do przedłużenia trwania Diety o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni, w których posiłki nie zostały dostarczone.

30. Jeżeli realizacja przez Gym Planner lub podmioty z nim współpracujące świadczeń określonych w pkt. 26 zostanie zakłócona lub uniemożliwiona z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron umowy, Gym Planner nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za brak realizacji świadczeń.

31. Faktura VAT, potwierdzająca zakup Diety, zostanie doręczona wraz z pierwszym kompletem posiłków, w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w Formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.

32. Do sprzedaży Diet stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 15-18, 20 i 22 Regulaminu.

ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE, PRAWO ODSTĘPIENIA I ZWROT TOWARU

33. Klient ma obowiązek zapoznać się dostarczonym towarem przed potwierdzeniem jego odbioru.

34. Reklamacje dotyczące towarów lub usług zakupionych od Gym Planner Klient winien zgłaszać Gym Planner pocztą elektroniczną na adres biuro@gymplanner.com lub pisemnie na adres: ul. Mikołaja Reja 88/1A, 50-343 Wrocław. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez Klienta.

35. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży towaru lub usługi bez podania przyczyn, realizowane poprzez złożenie Gym Planner stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed jego upływem. W takim przypadku, z zastrzeżeniem pkt. 36 Regulaminu, zwrot uiszczonej ceny następuje w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia przez Gym Planner. Zwrot opłaty następuje przelewem na rachunek bankowy, z którego konsument dokonał zapłaty ceny. Wzór oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu. Odstąpienie od umowy przez konsumenta nie rodzi po jego stronie kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 36, 37 i 38 Regulaminu.

36. Konsument, który zgodnie z pkt. 28 Regulaminu, zgłosił żądanie korzystania z Diet bezpośrednio po zawarciu umowy, i który realizuje prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 35 Regulaminu, ma obowiązek zapłaty na rzecz Gym Planner wynagrodzenia za świadczenia składające się na Dietę spełnione do czasu otrzymania przez Gym Planner oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

37. W przypadku realizacji prawa odstąpienia Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Gym Planner potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej.

38. Klient ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem towaru w związku z odstąpieniem od umowy. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do usług w zakresie kosztów poniesionych przez Gym Planner w związku z przygotowaniem do świadczenia usług.

39. Konsument przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z Umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl,w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

40. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Klientem a Gym Planner powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.

41. Dane osobowe Klientów są zbierane, gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
Polityką Prywatności GYMPLANNER.COM, akceptowaną przez Klienta.

42. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na jego pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy. Gym Planner zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, tylko w takim zakresie i tylko wówczas, gdy wymagać tego będzie obowiązujące prawo lub gdy potrzeba taka zajdzie w związku ze zmianą obowiązującego prawa, a także każdorazowo za zgodą Klienta.

43. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Gym Planner ul. Mikołaja Reja 88/1A, 50-343 Wrocław office@gymplanner.com

Ja …………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy obejmującej ………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
– Data zawarcia umowy ………………………………………………………………
– Imię i nazwisko …………………………………………………………………………
– Adres …………………………………………………………………………………………
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………………………………………………………………
– Data……………………………………………………………………………………………