Zapisz koszyk

Zapisz koszyk, aby móc go w szybki sposób przekazywać swoim podopiecznym. Listę zapisanych koszyków znajdziesz w Zapisane koszyki. Nazwij koszyk w zależności od jego przeznaczenia np, Redukcja, Wydolność, Wzrost siły.

Korzystając z naszej strony zgadzasz się na używanie plików cookies, które są instalowane na urządzeniu, którego używasz do przeglądania stron www. Za pomocą plików cookies zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o plikach cookies, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w Polityce Prywatności Gym Planner.

REGULAMIN PLATFORMY GYM PLANNER

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Administratorem i właścicielem platformy internetowej Gym Planner dostępnej pod adresem domenowym www.gymplanner.com oraz powiązanego z nim funkcjonalnie sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.gymplanner.com jest spółka DNM Global Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Mikołaja Reja 88/1A, 50-343 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000743157, posiadającą numer NIP 7010843465 oraz REGON 381045881, posługująca się kontaktowym adresem mailowym: biuro@perfectfitclub.com.
 2. Przez zwroty użyte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery należy rozumieć:
  1) Administrator: podmiot, o którym mowa w pkt. 1 Regulaminu, udostępniający zasoby platformy na rzecz Użytkowników.
  2) Regulamin: niniejszy Regulamin oraz wszelkie dokumenty stanowiące jego integralną część, regulujący warunki korzystania z oraz funkcjonowania platformy, jak również określający prawa i obowiązki Użytkowników związane z korzystaniem z platformy.
  3) Użytkownik: osoba, która założyła konto na platformie.
  4) Klient: osoba fizyczna nabywająca towary lub usługi od Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem.
  5) Platforma: platforma internetowa Gym Planner dostępna pod adresem domenowym www.gymplanner.com niezbędna do prawidłowego korzystania z diet pokarmowych, suplementów diety i usług im towarzyszących oferowanych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem,
  6) Login: indywidualna, unikatowa nazwa Użytkownika na platformie wygenerowana dla Użytkownika, z możliwością jej późniejszej zmiany przez Użytkownika,
  7) Profil Użytkownika lub Profil: podstrona platformy zawierająca dane, treści oraz zdjęcia udostępnione za pośrednictwem platformy przez Użytkownika, dostępna dla innych Użytkowników oraz dla Administratora na zasadach określonych Regulaminem,
  8) Sklep Internetowy: powiązana z platformą infrastruktura informatyczna umożliwiająca dokonywanie zakupu towarów i usług związanych ze zdrowym stylem życia oferowanych Administratora lub inne podmioty. Zasady dokonywania zakupów z Sklepie Internetowym regulowane są odrębnym regulaminem.
 3. Wszelkie pojęcia zdefiniowane w innych dokumentach obowiązującym między Użytkownikiem a Administratorem, zachowują w niniejszym Regulaminie znaczenie tam nadane, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej i o ile pojęcie to pisane jest w niniejszym Regulaminie z dużej litery.

  ROZDZIAŁ II. UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO PLATFORMY

 4. Zakładanie konta na platformie następuje poprzez otrzymanie przez Użytkownika linku partnerskiego kierującego do Formularza Zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt. 5.
 5. Po otrzymaniu linku partnerskiego i kliknięciu w niego Użytkownik zamierzający założyć konto wprowadza w formularzu zgłoszeniowym (dalej jako: „Formularz Zgłoszeniowy”) dane niezbędne do utworzenia Profilu oraz dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu i innych dokumentów niezbędnych do utworzenia Profilu, które są dostępne do odczytu i pobrania podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego lub akceptacji zgód . Prawidłowe korzystanie z niektórych usług i towarów Administratora lub innych podmiotów oferowanych w Sklepie Internetowym, w szczególności prawidłowe korzystanie z diet pokarmowych, może wymagać aktywacji Profilu Użytkownika na platformie.
 6. Aktywacja Profilu na platformie następuje w chwili akceptacji dokumentów i wyrażeniu zgód wskazanych jako obowiązkowe w Formularzu Zgłoszeniowym oraz przesłaniu, drogą elektroniczną, tego Formularza do Administratora.
 7. Po dokonaniu aktywacji Profilu Użytkownik ma prawo zmiany danych do logowania, w szczególności do zmiany loginu oraz hasła zabezpieczającego dostęp do Profilu. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać innym osobom danych umożliwiających logowanie się do konta na platformie.
 8. Z chwilą aktywacji Profilu Użytkownik uzyskuje dostęp do swojej wizytówki (podstrony na platformie, zawierającej udostępnione przez Użytkownika informacje o Użytkowniku, zwanej dalej „Wizytówką”). Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych w Wizytówce.
 9. Użytkownik może udostępniać informacje o sobie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych w Wizytówce (treść informacji musi odpowiadać rodzajowi pola w Wizytówce – np. zakazane jest umieszczenie danych kontaktowych w polach Wizytówki do tego nie przeznaczonych).

  ROZDZIAŁ III PLATFORMA

 10. Użytkownik posiada własny Profil, na którym wyświetlane mogą być między innymi informacje o realizowanej przez Użytkownika Diecie, stosowanych Suplementach Diety, programach treningowych i inne informacje związane z produktami i usługami zakupionymi w Sklepie Internetowym. Za pośrednictwem platformy Użytkownik uzyskuje dostęp do informacji o swojej Diecie, stosowanych Suplementach, postępach w realizacji programów treningowych, porad Trenerów. Korzystanie z platformy umożliwia monitorowanie przez Trenerów postępów w realizacji przez Użytkowników przypisanych im Diet, Suplementów diety i programów treningowych.
 11. Użytkownik, za pomocą funkcjonalności platformy może umieszczać na własnym Profilu dane, zdjęcia, opisy tekstowe oraz inne treści. O ile funkcjonalności platformy stwarzają taką możliwość, Użytkownicy mogą umieszczać dane, zdjęcia, opisy tekstowe oraz inne treści także na profilach innych Użytkowników, zaś Użytkownik na Profilu którego treści takie zostały udostępnione ma możliwość moderacji tych treści za pomocą funkcjonalności platformy. Wgląd w Profil Użytkownika posiada także Trener przypisany Użytkownikowi w ramach platformy. Trener uprawniony jest do umieszczania treści na Profilu Użytkownika.
 12. Zabronione jest prowadzenie w oparciu o platformę lub jakiekolwiek jej funkcjonalności, działalności gospodarczej, działalności zawodowej lub innej działalności zarobkowej niezwiązanej ze współpracą z Administratorem na podstawie odrębnie zawartej umowy.
 13. Niezbędnym dla korzystania z platformy jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
 14. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu platformy internetowej wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Profilu Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności ze dane, zdjęcia oraz inne treści udostępniane przez Użytkownika na swoim Profilu lub Profilach innych Użytkowników.
 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności platformy, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń platformy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną przez Administratora powiadomieni.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Profil Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu platformy oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Profilu.

  ROZDZIAŁ IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I WIZERUNEK

 17. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jakiekolwiek treści udostępniane przez niego za pośrednictwem platformy nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności nie będą naruszać cudzych autorskich praw majątkowych lub osobistych lub innych praw własności intelektualnej, cudzych dóbr osobistych, nie będą naruszać prywatności innych Użytkowników, nie będą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące lub z innych względów mogące spowodować powstanie po stronie Użytkownika bądź Administratora odpowiedzialności cywilnoprawnej, karnoprawnej lub administracyjnoprawnej.
 18. Użytkownik udostępniając za pośrednictwem platformy dane, wizerunek lub inne treści wyraża zgodę na wgląd w te dane, wizerunek lub treści przez innych Użytkowników platformy oraz przez Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich gromadzenia, przechowywania i przetwarzania na zasadach określonych w umowie między Użytkownikiem a Administratorem i załącznikach do tej umowy. Użytkownik upoważnia Administratora do powierzenia danych osobowych Użytkownika podmiotom współpracującym z Administratorem i oferującym w ramach Sklepu Internetowego swoje towary i usługi. Podmioty te będą upoważnione do przetwarzania danych osobowych Użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji świadczeń zamówionych przez Użytkowników i w innych celach dopuszczonych zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na użycie tych danych także w innych celach.
 19. Ilekroć Użytkownik udostępnia za pośrednictwem platformy treści spełniające przesłanki bycia utworem w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, bezpłatnej, z prawem udzielania sublicencji, licencji na korzystanie przez Administratora z udostępnionych treści w ramach platformy oraz w związku z działalnością gospodarczą, marketingową lub promocyjną Administratora.
 20. Licencja, o której mowa w pkt. 19 jest ograniczona w czasie i wygasa, wraz z usunięciem przez Użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub Profilu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z treści objętych prawami własności intelektualnej usuniętymi przez Użytkownika, jeżeli treści te zostały uprzednio udostępnione innym Użytkownikom, a ci inni Użytkownicy dokonali ich dalszego udostępnienia za pomocą platformę.
 21. Użytkownik wyraża nieodpłatnie zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego w udostępnionych za pośrednictwem platformy treściach, na następujących warunkach:
  1) Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Administratora (bądź inne podmioty działające w imieniu lub na rzecz Administratora albo we współpracy z Administratorem) do promocji działalności Administratora, w szczególności dla promocji platformy i sklepu, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych,
  2) Użytkownik wyraża w szczególności zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści objętych prawami własności intelektualnej, o których mowa w regulaminie powyżej, w zakresie udzielonej licencji,
  3) Użytkownik wyraża zgodę na obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie wizerunku, także wraz z wizerunkami innych osób, jeżeli powyższe działania będą związane z działalności ą, o której mowa w pkt. 1),
  5) Administrator zobowiązuje się nie wykorzystywać wizerunku w sposób, który stanowiłby naruszenie lub zagrażałby naruszeniem dóbr osobistych Użytkownika lub w inny bezprawny sposób naruszał uzasadnione interesy Użytkownika,
  6) Administrator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie, w celu promocji działalności Administratora oraz na potrzeby realizowanych przez niego działań biznesowych.

  ROZDZIAŁ V USUNIĘCIE PROFILU

 22. Administrator zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia Profilu Użytkownika w następujących sytuacjach:
  1) w przypadku publikowania przez Użytkownika za pośrednictwem platformy treści sprzecznych z pkt. 17 Regulaminu
  2) w przypadku prowadzenia przez Użytkownika za pośrednictwem platformy działalności gospodarczej, działalności zawodowej lub inne j działalności zarobkowej niezwiązanej ze współpracą z Administratorem,
  3) w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań mogących, choćby potencjalnie, utrudniać lub destabilizować działanie platformy,
  4) w przypadku niewypełnienia przez Użytkownika wszystkich obowiązkowych pól Wizytówki, bądź umieszczenia w określonych polach Wizytówki danych nie odpowiadających rodzajowi pola (np. umieszczenie danych kontaktowych w polach do tego nieprzeznaczonych)
  5) w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu bądź umowy zawartej między Użytkownikiem a Administratorem,
  6) w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik udostępnił login lub hasło służące do korzystania z platformy innej osobie.
 23. Jeżeli pomimo czasowego zawieszenia Profilu Użytkownika, Użytkownik po odzyskaniu dostępu do platformy, ponownie dopuszcza się zachowań określonych w pkt. 22 Regulaminu, Administrator zachowuje prawo trwałego usunięcia Profilu z platformy, bez konieczności ponownego wzywania do zaniechania naruszeń. Administrator może także usunąć z platformy Profil Użytkownika z przyczyny wskazanej w pkt. 22 4) Regulaminu, bez uprzedniego zawieszenia Profilu, lecz po wezwaniu Użytkownika do uzupełnienia Wizytówki zgodnie z pkt. 9 i 10 Regulaminu.
 24. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie Profilu z platformy. Użytkownik winien zgłosić Administratorowi chęć usunięcia Profilu pocztą elektroniczną na adres office@gymplanner.com.
 25. Usunięcie Profilu z platformy zwalnia Administratora z obowiązku realizacji świadczeń realizowanych za pośrednictwem platformy. Okoliczność ta nie powoduje w szczególności obniżenia wynagrodzenia Administratora lub podmiotu współpracującego z Administratorem za realizację Diety lub innych usług o charakterze ciągłym realizowanych w ramach platformy i sklepu.
 26. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania z Profilu Użytkownika treści sprzecznych z pkt. 18 Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia o tym Użytkownika.
 27. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Administratora za pośrednictwem platformy i Sklepu Internetowego, Administrator zachowuje prawo dezaktywacji Profilu Użytkownika (przez co należy rozumieć zablokowanie Użytkownikowi dostępu do platformy) w przypadku braku dokonania przez Użytkownika zakupu w Sklepie Internetowym w ciągu 40 dni od dnia dokonania poprzedniego zakupu. Ponowna aktywacja Profilu realizowana jest przez link wysłany Użytkownikowi, który zgłosił chęć ponownego korzystania z platformy i dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  ROZDZIAŁ VI REKLAMACJE

 28. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu platformy oraz wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z platformy Użytkownik winien zgłaszać Administratorowi pocztą elektroniczną na adres office@gymplanner.com lub na piśmie na adres Administratora: ul. Mikołaja Reja 88/1A, 50-343 Wrocław. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez Użytkownika.

  ROZDZIAŁ VII DANE OSOBOWE

 29. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest spółka DNM Global Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Mikołaja Reja 88/1A, 50-343 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000743157, posiadającą numer NIP 7010843465 oraz REGON 381045881
 30. Perfect Fit Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników oraz innych informacji przez nich udostępnionych. Dane te i informacje są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków prawem dozwolonych lub za uprzednią zgodą Użytkownika. Administrator Danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Administrator Danych sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ograniczając dostęp do danych w możliwie największym stopni u, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umów łączących Administratora z Użytkownikami. Podstaw ą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy.
 31. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Perfect Fit Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zawarte są w Polityce Prywatności Perfect Fit Club Sp. z o.o. Sp. K .

  ROZDZIAŁ VIII SKLEP INTERNETOWY

 32. Z platformą powiązany jest Sklep Internetowy służący prezentowaniu towarów i usług oferowanych do sprzedaży przez Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem.
 33. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy Regulamin nie reguluje kwestii dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Zakup towarów lub usług w Sklepie Internetowym regulowany jest odrębnymi regulaminami sprzedaży opracowanymi przez poszczególne podmioty oferujące towary lub usługi w ramach Sklepu Internetowego.
 34. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z danymi sprzedawcy oraz udostępnionym przez niego regulaminem sprzedaży oraz zaakceptować ten regulamin. W przypadku dokonania zakupu towaru lub usługi od podmiotu innego niż Administrator, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedawcą jest ten inny podmiot i to wyłącznie ten podmiot ponosi odpowiedzialność za wykonanie umowy sprzedaży, jak również to na tym podmiocie spoczywają obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 35. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie lub na adresy podane przy składaniu zamówienia na towary lub usługi Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 36. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na jego pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, tylko w takim zakresie i tylko wówczas, gdy wymagać tego będzie obowiązujące prawo lub gdy potrzeba taka zajdzie w związku ze zmianą obowiązującego prawa, a także każdorazowo za zgodą Użytkownika.
 37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.